Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info
       

Visie VGT

 

Vastgesteld in het bestuursoverleg van 14 mei 2024

Algemeen

Het Vrouwen Gilde Tilburg (VGT) is een open en onafhankelijke vereniging van en voor vrouwen, die elkaar ontmoeten tijdens verenigingsactiviteiten. Het VGT biedt een gevarieerd programma aan, dat bestaat uit lezingen, excursies, cursussen, wandelingen en het bezoeken van musea. Het VGT biedt vrouwen hiermee de gelegenheid zich te ontplooien, te ontspannen en onderlinge contacten aan te gaan.

Hoe is de visie tot stand gekomen?

Allereerst heeft het bestuur onderling gesproken over de uitgangspunten van het VGT. Daarna is aan een willekeurig gekozen groep leden gevraagd mee te praten over deze uitgangspunten. Op basis hiervan is een conceptvisie opgesteld. Aan alle leden is gevraagd om te reageren op dit concept. Op basis van die reacties zijn er aanpassingen toegepast, waarna de visie definitief door het bestuur is vastgesteld.

Doelstelling

De doelstelling van het VGT is enerzijds om middels een inspirerend en uitdagend programma op sociaal, cultureel en kunstzinnig gebied een bijdrage te leveren aan ontplooiing en ontspanning van leden. Anderzijds wil het VGT sociale contacten en sociale verbondenheid tussen leden bevorderen: erbij horen, meedenken, meedoen en samen plezier beleven. Kort samengevat staat het VGT voor de drie O’s: ontwikkeling, ontspanning en ontmoeting.

Programma

Het aanbod van activiteiten is breed, gevarieerd en goed verdeeld over het verenigingsjaar (van half september tot half mei). Het programma wordt elk jaar -in ieder geval voor een deel- samengesteld op basis van de belangstelling in de jaren daarvoor. Dat betekent dat het mogelijk is dat een onderwerp uit het aanbod verdwijnt, omdat er niet voldoende belangstelling is om het financieel rond te krijgen. Dat laatste is bijvoorbeeld vanaf september 2023 het geval met de busreizen.

Wat betreft de organisatie houdt het VGT zoveel als mogelijk rekening met iedereen, bijvoorbeeld door ook activiteiten te programmeren waar leden die iets minder goed ter been zijn aan kunnen deelnemen. Ook streeft het VGT ernaar om bij het plannen van de activiteiten aandacht te hebben voor onderwerpen rondom diversiteit in de samenleving.

Suggesties van de leden voor activiteiten zijn altijd welkom en worden serieus overwogen.

Het VGT wil individuele leden de mogelijkheid bieden om een club binnen het VGT op te richten, zoals een eetclub, een gespreksgroep, een fietsclub en dergelijke. Het is niet de bedoeling dat deze clubs concurrerend zijn met de activiteiten die het VGT al organiseert. De mogelijkheid om zich voor een club aan te melden wordt op verzoek van het lid dat hiervoor het initiatief neemt, gepubliceerd door het VGT.  De communicatie, organisatie en verantwoordelijkheid liggen vervolgens bij het lid dat dit aanbod doet.

Sociale verbondenheid
Sociale verbondenheid wordt door het VGT als belangrijk gezien, maar dit ontstaat niet vanzelf. Contacten worden mogelijk gemaakt door deelname aan de activiteiten, waar men gelijkgestemde vrouwen ontmoet. Door deel te nemen aan dezelfde activiteit is er in ieder geval een aanknopingspunt vanwege de gedeelde belangstelling voor het aangeboden onderwerp.

Ook de locatie kan uitnodigend zijn om nog even na te blijven voor een drankje en een gesprek. Onze huidige locatie, Cinecitta, voorziet hierin uitstekend.
Het VGT moedigt het aan om in de pauze of na afloop van een activiteit het gesprek met elkaar aan te gaan en in dit verband ook om te zien naar leden die alleen gekomen zijn. Ook zal het VGT regelmatig een activiteit organiseren waaraan een gezamenlijke lunch gekoppeld is.

Verder is het van belang dat de groep niet te groot is, zodat je regelmatig dezelfde mensen tegenkomt bij deelname aan een activiteit. Dat zorgt op zich al voor verbinding. Daarom wil het VGT het ledental beperken tot 250. Zijn er meer belangstellenden, dan wordt er gewerkt met een wachtlijst.

Doelgroep

Het VGT is toegankelijk voor alle vrouwen, ongeacht leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging of geaardheid. Het is een vereniging waar alle leden zich welkom en veilig voelen, er is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook

De vrouwen die lid zijn van het VGT zijn in het algemeen 50-plus. In januari 2024 was de leeftijdsverhouding als volgt: 20% van de leden is 70 jaar of jonger, 60% van de leden is tussen de 70 en 80 jaar, 20% van de leden is ouder dan 80 jaar.

Omdat de activiteiten overdag georganiseerd worden, trekt het VGT vooral vrouwen die niet (meer) werken. Het VGT kiest ervoor om het tijdstip van de activiteiten zo te laten. Dat neemt niet weg dat ook jongere vrouwen van harte welkom zijn.

Vrouwen weten onze vereniging van oudsher te vinden via mond-tot-mond reclame, het VGT onderneemt geen wervingsacties.

Een vereniging met alleen vrouwen wordt door onze leden als prettig ervaren, omdat zij zich zo op hun gemak voelen en met mannen erbij ontstaat toch een andere dynamiek. Wel wil het VGT elke persoon die zich vrouw voelt en die zich thuis voelt bij het VGT welkom heten binnen onze vereniging.
Structuur

Voor de uitvoering van de doelstellingen en de bijbehorende visie is een passende structuur nodig. Het VGT functioneert naar volle tevredenheid binnen de bestaande structuur: een bestuur (6 leden) en extra vrijwilligers ter ondersteuning bij een aantal uitvoerende taken. De benodigde financiën bestaan uit een ledenbijdrage per jaar en een (zoveel mogelijk) kostendekkende bijdrage per activiteit.

LID WORDEN

Klik op de link hieronder en vul het aanmeldformulier in.

Lid worden