Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
       
Witte bloemen aan boom met helder blauwe lucht

Verslag jaarvergadering

                         

Donderdag 27 september 2018 van 14.00- 1500 uur

Aansluitend optreden van Kleurrijke Mamma’s tot 16.30 uur

Aanwezige bestuursleden: Gerry van Schijndel (interim voorzitter en secretaris), Rita Hilhorst (penningmeester), Mia Velthuijsen (ledenadministratie), Nel Bos (nieuw lid), Henriette Wijdeven (nieuw lid), Ans van de Loo (nieuw lid en notulist).

Aantal aanwezige leden: 85

1Opening

Gerry opent om 14.10 uur de vergadering

2. Mededelingen

Het aantal leden is dit jaar is 264. Er zijn 45 leden nieuwe leden en 25 hebben hun lidmaatschap opgezegd. We hebben in het afgelopen jaar bericht ontvangen dat twee leden zijn overleden. Tevens is een oud bestuurslid Jos de Wolf overleden. We nemen enkele ogenblikken stilte in acht ter nagedachtenis.

Nieuwe leden hebben voorafgaand aan de vergadering de gelegenheid gehad om met elkaar en met het bestuur kennis te maken. We dragen er samen zorg voor dat zij gastvrij opgenomen worden in het KVG

Ledenlijsten mogen niet meer toegestuurd worden vanwege de AVG, de wet op de privacybescherming. Vraag: kan het niet via een beveiligde site?  Antwoord: nee, ook dat mag niet.

3. Notulen jaarvergadering 28 september 2017

Goedgekeurd zonder opmerkingen

4. Jaarverslag secretaris 2017-2018

Er heerst alom tevredenheid over het programma en het jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Jaarverslag Penningmeester

    a. Financieel verslag

Het afgelopen jaar was financieel een goed jaar, het jaarresultaat is dan ook beter dan verwacht. Het aantal inschrijvingen voor de cursussen was hoger dan verwacht en dat leverde financieel voordeel op.

De sponsoring van de RABOBANK is weggevallen. De bank richt de sponsoring voortaan meer op achterstandsproblematiek. Tevens wordt het maken van reclame voor de bank verplicht en daaraan wil het KVG niet meewerken.  

Vragen:

 • Wat zijn ledenkosten? Antwoord: vooral drukkerij, e-captain, website.
 • Wat zijn overlopende kosten? Antwoord: die zijn eerder betaald dan het boekjaar.

    b.  Begroting 2018-2019

De begroting wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

    c.  Verslag kascommissie: Anneke Bruijnzeels en Thea Horsten

Anneke doet verslag. De controle heeft  steekproefsgewijs plaatsgevonden en de conclusie is, dat de zaken heel goed op orde zijn. Het bestuur wordt gedechargeerd.

    d. Benoeming kascommissie 18-19

Anneke Bruijnzeels is niet herkiesbaar, Thea Horsten blijft nog een jaar aan en Netty Schlicher blijft reserve kas lid. Staande de vergadering wordt Liesbeth Oldenkotte benoemd als nieuw lid van de kascommissie.

6. KVG Tilburg

    a. Jaarprogramma

Bij de leerfabriek in Oisterwijk, KVL, is een extra dagdeel geboekt, vanwege de lange wachtlijst. Ook de excursie naar Albert Hein heeft een wachtlijst en zodra het gelukt is om een extra dagdeel te plannen, krijgen de leden die op de wachtlijst staan daar bericht van.

Het thema van de Provinciale Vrouwendag staat op de site van de Provinciale Vrouwenraad. Het thema is  ‘Emancipatie tot nu toe’. Na de lunch is er een lezing over en met robots. Nogmaals het verzoek om niet bij provinciehuis te parkeren, maar door te rijden naar de  P & R. Er zijn uitrijkaarten beschikbaar.

Mia geeft op 2 oktober aan de leden die zich aangemeld hebben per mail door hoe de deelname geregeld is. Je moet namelijk zelf je ticket uitprinten. Als niet lukt, zal Mia ondersteuning bieden.

De lezing van Ad van Gool  ‘Vrouwen en hart- en vaatziekten’ is verplaatst van 1 november naar 31 oktober. De lezing van Rien Vermaire op 5 april gaat niet door, omdat hij is overleden. Er wordt naar een vervangende lezing gezocht.

Er is nog inschrijving mogelijk voor de kerstviering, de nieuwjaarsreceptie en de cursussen

    b.  Algemeen

Afgelopen jaar zijn we gestart met het programma E-Captain en dat was wennen voor iedereen. Het bestuur heeft zelf ook niet altijd even goed met de leden gecommuniceerd. Maar er is veel hulp aan de leden geboden, zelfs aan huis, om het goed te laten verlopen.

Als er nog problemen zijn dit graag nu al melden, zodat er meer tijd is om iedereen te helpen voordat de inschrijving van dec. 2018 start. Dat betekent ook dat aan degenen waarvoor bestuursleden nu de inschrijving hebben gedaan, gevraagd wordt Mia even te bellen. Het is de bedoeling dat iedereen het de volgende keer zelf kan doen.

Vraag: kan de uitleg niet hier op het scherm gegeven worden? Antwoord: de uitleg werkt pas goed als iemand achter zijn eigen scherm zit.  

Het verzoek om vooraf niets zelf te betalen, pas betalen als de factuur per e-mail van het KVG binnen is.

Er zijn bedankjes voor:

 • Corry Otten, zij heeft alle kaarten voor lief en leed zelf gemaakt.
 • Toos de Haas, zij verzorgt het potje lief en leed en verstuurt de kaarten.
 • Jacob Schouten (niet aanwezig) ondersteunt de penningmeester en heeft veel hulp geboden in e-captain.
 • Henriette Wijdeven en Ine Verbeeten  werkten mee aan het programma.
 • Joke Walschots bracht een groot deel van de brieven en programmaboekjes (150) rond.
 • Anneke Bruijnzeels en Thea Horsten als kascommissie.

Attenties worden ter plekke uitgereikt of zijn al eerder uitgereikt.

Als  leden m.b.t. lief en leed iets bijzonders weten, graag doorgeven aan Toos de Haas of aan een bestuurslid zodat het betreffende lid een kaart ontvangt van het KVG.

Joke Walschots vraagt of er niet meer leden zijn die post willen rondbrengen. Maar liefst tien leden melden zich aan: Elly van de Wouw, Truus Linkels, Ria Walschots, Tonny Snels, Annemarie van Doorn, Marjo van Herel, Anneke Bruijnzeels,  Loes Venmans, Els Smulders en Antoinette Pijnenburg. Hartelijk dank daarvoor.

7. Bestuurssamenstelling

Koby Eijsbouts en Coby Marskamp zijn aftredend.

Benoeming van nieuwe leden: Henriette Wijdeven, Ans van de loo en Nel Bos.

Vrijwilligers voor het organiseren van de activiteiten zijn  Claire Pot en Ine Verbeeten.

De vergadering applaudisseert voor zowel aftredende als nieuwe leden en vrijwilligers.

8. Afscheid Koby en Coby

Gerry van Schijndel en Mia Velthuijsen houden een samenspraak voor Koby en Coby begeleid door  een diapresentatie. Beide dames worden heel hartelijk bedankt voor hun geweldige inzet de afgelopen acht jaren en ontvangen een attentie. 

9. Rondvraag

Moet de K van KVG blijven bestaan? We nemen leden van alle gezindten op. Binnen het gewest wordt over de naam nagedacht, het staat op de agenda van de jaarlijkse Besturendag in oktober. Er zijn al KVG’s die hun naam veranderd hebben, de meeste regionale KVG’s zouden graag uniformiteit betrachten bij een eventuele naamswijziging. Het thema heeft dus de aandacht en zal dit jaar zeker terugkomen.

Opmerkingen van leden:  

 • alleen Vrouwengilde is toch voldoende,
 • ik mis bij activiteiten soms de K van katholiek b.v. het gebed op de nieuwjaarsviering,
 • graag vooraf een enquête houden over de K behouden of niet behouden,
 • landelijk bestuur is opgeven rond 1997 en elk KVG kan doen wat men wenst.

Het stallen van een fiets is lastig bij de Postelse Hoeve. Het bestuur zal dit nogmaals aankaarten bij de Postelse Hoeve.

Waarom is het goede doel voor kerst hetzelfde als vorig jaar? Tweemaal, omdat de Johan Stekelenburg Stichting heel passend is. De stichting echt Tilburgs is en heeft de jeugd als doelgroep.

Een lid leest de bestuursleden voor uit het ‘Wetboek van Bestuur’.

10. Sluiting

Om 15.00 uur wordt de vergadering gesloten.

Zoals jaarlijks de gewoonte is, is voor het goede doel ‘Stichting Melania’ een collecte gehouden.

De collectie heeft 280, - opgebracht. Dit bedrag wordt door het KVG aangevuld tot 320,-

 

LID WORDEN

Klik op de link hieronder en vul het aanmeldformulier in.

Lid worden