Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
       
Witte bloemen aan boom met helder blauwe lucht

Statutenwijziging sept 2019

Wijzigingsvoorstel ledenvergadering                               25 september  2019

Wettelijk is bepaald: de term algemene ledenvergadering wordt gewijzigd in algemene vergadering

Stemronde 1

Statuten 6 april 2005

Voorgestelde wijzigingen algemene ledenvergadering 25 september 2019

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam Katholiek Vrouwen Gilde Afdeling Tilburg.

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam Vrouwen Gilde Tilburg.

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel: vanuit evangelische inspiratie een bijdrage te leveren aan de ontplooiing en ontwikkeling van de vrouw, zowel wat betreft haar persoonlijke leven als met betrekking tot haar plaats in het gezin , kerk en samenleving.

2.  Zij tracht dit doel te bereiken door:

- het stimuleren van contacten tussen de leden onderling;

- het verstrekken van voorlichting op zo breed mogelijk terrein;

- de samenwerking met andere organisaties en instellingen;

- het organiseren van cursussen zowel als studiedagen;

- het samenstellen van studie- en werkgroepen.

Artikel 2

1. De vereniging heeft als doel om op sociaal, cultureel en kunstzinnig gebied een bijdrage te leveren aan de ontplooiing en ontspanning van individuele leden en aan de sociale verbondenheid tussen leden.

 

2. De vereniging wil dit doel bereiken door:

- het aanbieden van uitdagende en inspirerende programma’s

- een ontmoetingsplaats te zijn voor vrouwen in een plezierige en respectvolle sfeer.

 

Stemronde 2

Statuten 6 april 2005

Voorgestelde wijzigingen algemene ledenvergadering 25 september 2019

Artikel 8

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.

De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

Artikel 8

2. De bestuursleden worden, behoudens het hierna bepaalde, door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging.

Ook andere personen dan leden kunnen tot bestuurslid worden benoemd, mits zij tezamen maar minder dan de helft van het aantal bestuursleden uit maken.

3. Bestuursleden kunnen voor minder dan de helft door het bestuur worden benoemd, maar alleen bij bestuursbesluit genomen met twee derden van het aantal stemmen in een vergadering waarin het voltallige bestuur aanwezig is.

 

Stemronde 3

Statuten 6 april 2005

Voorgestelde wijzigingen algemene ledenvergadering 25 september 2019

Artikel 12

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogte twee personen als gevolmachtigde optreden. 

 

 

Artikel 15

De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. 

Artikel 12

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene vergadering.

Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. 

Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogte twee personen als gevolmachtigde optreden.  Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

 Artikel 15

De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. 

De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. 

LID WORDEN

Klik op de link hieronder en vul het aanmeldformulier in.

Lid worden